Aktywizacja kobiet poprzez zaangażowanie właścicielek firm do pełnienia społecznej roli Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet

Celem projektu, który uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, jest aktywizacja kobiet – właścicielek firm, poprzez ich zaangażowanie do pełnienia społecznej funkcji Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet jako mentora biznesu promującego przedsiębiorczość.

Misją Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet jest promować przedsiębiorczość wśród kobiet, służyć własnym przykładem, zachęcać i wspierać kobiety, żeby wykorzystywały swoje umiejętności oraz pasje i jako właścicielki swoich własnych firm przyczyniały się do wzrostu gospodarczego naszego kraju.

16 września 2013 r. w Katowicach, w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla 100 nowych Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

W ramach realizacji projektu opracowano i wydano specjalną publikację PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, jako merytoryczne wsparcie Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet.

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI składa się z następujących części:

Część 1. Poradnik Przedsiębiorczości – przygotowany jako merytoryczne wsparcie Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet – mentora biznesu, do współpracy z osobami, które planują założyć własną firmę i z sukcesem rozwijać własny biznes.

Część 2. Poradnik Przedsiębiorczości dla Studentów – przygotowany jako merytoryczne wsparcie planowanej współpracy Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz uczelniami wyższymi, a w szczególności spotkań ze studentami.

Część 3. Poradnik Przedsiębiorczości dla Uczniów – przygotowany jako merytoryczne wsparcie planowanej współpracy Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet z samorządami lokalnymi oraz szkołami, a w szczególności jako wsparcie nauczycieli na lekcjach wychowawczych i lekcjach przedsiębiorczości.

Powyższe trzy części PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w sposób innowacyjny prezentują te same tematy lekcji przedsiębiorczości zaadresowane do trzech rożnych grup odbiorców, a mianowicie do osób dorosłych, studentów wyższych uczelni (Poradnik Przedsiębiorczości dla Studentów) oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (Poradnik Przedsiębiorczości dla Uczniów).

Każdy poradnik zawiera cztery lekcje:

  • Lekcja nr 1. CEL – uczy umiejętności wyznaczania celów w dążeniu do sukcesu
  • Lekcja nr 2. PORAŻKI – uczy umiejętności pokonywania trudności na drodze do realizacji celów i traktowania porażki jako sukcesu przesuniętego w czasie
  • Lekcja nr 3. SAMODYSCYPLINA – uczy skupienia i koncentracji na najważniejszych zadaniach oraz budowania właściwych nawyków, które w tym pomagają
  • Lekcja nr 4. SAMOOCENA – uczy umiejętności budowania wysokiej samooceny, która opiera się na odpowiedzialności

Wszystkie cztery lekcje opracowane zostały według identycznego scenariusza i zawierają konkretne przykłady oraz praktyczne wskazówki. Przyjęte przy opracowywaniu Poradnika Przedsiębiorczości założenie ograniczonej ilości znaków spowodowało, ze teksty są krótkie, proste i zachęcają do osobistych notatek oraz własnych przykładów.

Nasz PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI może przyczynić się do poprawy wizerunku przedsiębiorców w naszym kraju, a jednocześnie pomoże zachęcić nie tylko młodzież, ale również osoby dorosłe, żeby zamiast poszukiwać pracy – poszukały innego rozwiązania i stworzyły dla siebie nowe miejsce pracy w swojej własnej firmie.

Część 4. Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet – katalog zawierający prezentacje sylwetek Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, pochodzących z różnych miejscowości na terenie całej Polski, prowadzących działalność w różnorodnych branżach, których firmy są różnej wielkości, posiadających różne doświadczenia zawodowe i będących w różnym wieku.

Dodatkowo PORADNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zawiera:

Część 5. The Polish Network of Women Entrepreneurship Ambassadors – wersja publikacji zawartej w Części 4, w języku angielskim.

Część 6. Plan działania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020 – dokument opracowany przez Komisję Europejską, mający na celu pobudzenie ducha przedsiębiorczości w całej Europie w okresie 2014 – 2020, zawierający plan najważniejszych działań rekomendowanych dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Część 7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego – w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach, uchwalona 13 września 2011 r.

Nasz projekt, zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, przyczyni się do rozwijania współpracy zarówno w gronie Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet, jak również przyniesie wiele korzyści dla partnerów naszych wspólnych projektów.

Urszula Ciołeszyńska
Koordynator Projektu,
Prezes Zarządu fundacji
Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet